Saravana Jewellery Gold Rate in Chennai

Share

Saravana Jewellery Gold Rate in Chennai

Phone No :
044-24312666, 24313999
Address :
No28 Ranganathan Street, T. Nagar, Chennai – 600017 Tamil Nadu, India

 

gold

Date24 K - 1 Gram24 K - 8 Grams22 K - 1 Grams22 K - 8 Grams
23.04.2017Rs. 2980.00Rs. 23840.00Rs. 2838.00Rs. 22704.00
22.04.2017Rs. 2980.00Rs. 23840.00Rs. 2838.00Rs. 22704.00
21.04.2017Rs. 2967.00Rs. 23736.00Rs. 2826.00Rs. 22608.00
20.04.2017Rs. 3020.00Rs. 24160.00Rs. 2822.00Rs. 22576.00
07.04.2017Rs. 2971.00Rs. 23768.00Rs. 2777.00Rs. 22216.00
06.04.2017Rs. 2975.00Rs. 23800.00Rs. 2780.00Rs. 22240.00
05.04.2017Rs. 2976.00Rs. 23808.00Rs. 2781.00Rs. 22248.00
04.04.2017Rs. 2990.00Rs. 23920.00Rs. 2794.00Rs. 22352.00
03.04.2017Rs. 2963.00Rs. 23704.00Rs. 2765.00Rs. 22120.00
02.04.2017Rs. 2959.00Rs. 23672.00Rs. 2765.00Rs. 22120.00
01.04.2017Rs. 2959.00Rs. 23672.00Rs. 2765.00Rs. 22120.00

silver

Date1 Gram
23.04.2017Rs. 44.90
22.04.2017Rs. 44.90
21.04.2017Rs. 44.90
20.04.2017Rs. 45.30
07.04.2017Rs. 45.50
06.04.2017Rs. 45.50
05.04.2017Rs. 45.70
04.04.2017Rs. 45.90
03.04.2017Rs. 45.40
02.04.2017Rs. 45.50
01.04.2017Rs. 45.50
Share